<area id="BkNsU"><ol id="BkNsU"></ol></area>

  太子

  太子

  【性别:男】【天宫:控制物理 解封法术】【龙宫:法术门派 群体法术】【普陀山:辅助复活 持续治疗】
  明月

  明月

  【性别:男】【天宫:控制物理 解封法术】【龙宫:法术门派 群体法术】【普陀山:辅助复活 持续治疗】
  熊猫

  熊猫

  【性别:男】【摩云洞:法术门派 强力单法】【狮驼岭:物理门派 群体面伤】【盘丝洞:法制门派 封印干扰】
  灵狐

  灵狐

  【性别:女】【摩云洞:法术门派 强力单法】【狮驼岭:物理门派 群体面伤】【盘丝洞:法制门派 封印干扰】